www.zamosconline.pl - Zamość i Roztocze - wiadomości z regionu
Zamość i Roztocze - redakcja Zamość i Roztocze - formularz kontaktowy Zamość i Roztocze - linkownia stron Zamość i Roztocze - komentarze internautów Zamość i Roztocze - reklama Zamość i Roztocze - galeria foto
Redakcja Kontakt Polecamy Komentarze Reklama Fotogaleria
Witaj w środę, 23 stycznia 2019, w 23 dniu roku. Pamiętaj o życzeniach dla: Ildefonsa, Rajmunda, Wrocisława.
Styczniowe przysłowia: Na święty Wincenty nieraz mrozek cięty. [...]

Turystyka: Noclegi, Jedzenie, Kluby i dyskoteki, Komunikacja, Biura podróży Rozrywka: Częst. radiowe, Program TV, Kina, Tapety, e-Kartki, Puzle, Forum Służba zdrowia: Apteki, Przychodnie, Stomatologia Pozostałe: Kościoły, Bankomaty, Samorządy, Szkoły, Alfabet Twórców Zamojskich

www.zamosconline.pl Zamość i Roztocze - wiadomości z regionu


\Home > Publicystyka
- - - - R E K L A M A - - - -

 Polecamy domeny:

 kontakt:
   biuro@vdm.pl
   604548050

- - - - R E K L A M A - - - -

Prezydent Zamoyski odpowiada posłowi Zawiślakowi

Wielokrotnie zabierał Pan (dot. posła PiS Sławomira Zawiślaka - dop. red.) głos w sprawach dotyczących Miasta Zamość i regionu. Zakładałem, ze przyświeca Panu idea poprawy losu mieszkańców Zamojszczyzny. Czytając pismo - notatkę prasową - którą Pan rozesłał do mediów stwierdzam, że byłem w błędzie (czytaj: PiS: Wizja Zamościa Prezydenta Zamoyskiego się nie sprawdza). Jak można posługując się nierzetelnymi danymi próbować wmówić Zamościanom, że ich miasto chyli się ku upadkowi, kiedy rzeczywistość i dane liczbowe są zupełnie inne. Poniżej odpowiadam i wyjaśniam Panu jak ma się rzeczywistość, do tego co Pan próbuje insynuować.

1. Budżet Miasta

Odnosząc się do wielkości budżetu planowanego do realizacji w 2014 r. i stwierdzenia, iż jest on "niższy niż budżety lat poprzednich o 80 - 60 mln zł" - nie znajduje żadnego potwierdzenia w realnych wielkościach zrealizowanych budżetów w latach poprzednich.

Wysokość wydatków w poszczególnych latach:
2009            273,1 mln zł
2010            288,9 mln zł
2011            359,4 mln zł
2012            313,4 mln zł
2013            304,5 mln zł
2014            355,7 mln zł ( plan wydatków) 

Analogicznie sytuacja ma miejsce w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych.

W poszczególnych latach wydatki majątkowe inwestycyjne w budżecie Zamościa wynosiły:
2009 r. 60,0 mln zł
2010 r. 51,0 mln zł
2011 r. 105,6 mln zł
2012 r. 51,7 mln zł
2013 r. 24,8 mln zł
2014 r. 79,0 mln zł ( plan na 2014 r.)

Określenie budżetu jako "deficytowego" wynika z faktu, iż wydatki budżetowe są wyższe od dochodów - ale najistotniejsze jest źródło pokrycia tych wydatków. Najczęściej są to kredyty i pożyczki ale w przypadku budżetu naszego miasta są to wolne środki na rachunku bankowym. Jest to niezaprzeczalnym sukcesem w zakresie gospodarki finansowej, kiedy to znaczące wydatki (w tym majątkowe) realizowane są bez zwiększania zadłużenia miasta, które notabene w naszym przypadku sukcesywnie ulega zmniejszeniu.

Finanse Miasta są w dobrej kondycji, są konsekwencją przemyślanej polityki finansowej ze strony władz Miasta i w przeciwieństwie do wielu innych miast zadłużenie miasta, jest relatywnie niewielkie, nie stwarza ryzyka dla realizacji przyszłych inwestycji co znajduje potwierdzenie we wskaźnikach oraz przytoczonych powyżej danych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz możliwości finansowe miasta znane są wszystkim radnym i zatwierdzane przez Rade Miasta. Wartość budżetu wynika z kończących się inwestycji ze wsparciem zewnętrznym oraz brakiem ogłoszenia nowych naborów na lata 2014-2020 (brak nowego RPO oraz prace nad programami operacyjnymi szczebla krajowego - większość programów operacyjnych na lata 2014 - 2020 jest w trakcie opracowywania, brak jest uszczegółowień programów, nie zostały ogłoszone konkursy w ramach perspektywy 2014 - 2020).

2. Inwestycje

Nie wiem z jakiego powodu po raz kolejny wprowadza Pan opinię publiczną w błąd używając sformułowania, że miasto wydatkuje pieniądze tylko na Zespół Staromiejski. Po raz kolejny wyjaśniam Panu, że na rewitalizacje Zespołu Staromiejskiego w ramach 7 projektów inwestycyjnych wydatkowano kwotę w wysokości 166,5 mln złotych z czego łącznie ponad 117 mln pochodzi ze źródeł zewnętrznych, zarówno UE jak i innych krajów darczyńców. Przypominam kolejny raz, że łącznie miasto zrealizowało 27 projektów inwestycyjnych o wartości brutto ponad 381 mln złotych z czego ponad 270 mln tj.: 70,8% pochodzi ze środków zewnętrznych.

W wartościach brutto inwestycji na Zespół Staromiejski wydatkowano 43,7% środków, natomiast pozostała część 56,3% została wydatkowana na inne inwestycje na terenie miasta Zamość. Średnia kwota zrealizowanych przez Urząd Miasta Zamość inwestycji ze wsparciem zewnętrznym w przeliczeniu na 1 mieszkańca to ponad 5800 złotych - jest to jeden z najlepszych wyników w Polsce.

Zestawienie projektów realizowanych przez miasto Zamość od 2004 roku.


Źródło: Opracowanie własne miasta Zamość na podstawie realizowanych umów.


3. Bezrobocie

W Zamościu liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych utrzymuje się na stabilnym poziomie. Na koniec listopada 2013r., w odniesieniu do analogicznego okresu 2012r., w ewidencji PUP odnotowano nieznaczny wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych o 1,05%, w tym samym czasie bezrobocie w województwie lubelskim wzrosło o 3,28%, a w kraju - o 2,81%. Ponadto w okresie od stycznia do listopada 2013r. liczba bezrobotnych pozostających w ewidencji PUP w Zamościu zmniejszyła się o 1 158 osób czyli o 9%.

W ostatnim czasie obserwuje się większy odpływ z bezrobocia niż napływ do bezrobocia. W okresie 11 miesięcy 2013r. status bezrobotnego uzyskały łącznie 11 894 osoby. W porównaniu do analogicznego okresu 2012r., liczba zarejestrowanych zmniejszyła się o 4,13% czyli 512 osób. Ponadto w okresie od stycznia do listopada 2013r. z ewidencji bezrobotnych wykreślono ogółem 12 242 osoby. W porównaniu do analogicznego okresu 2012r., liczba osób wyrejestrowanych z ewidencji bezrobotnych zwiększyła się o niemal 7%. Spośród wszystkich osób wyrejestrowanych w okresie od stycznia do listopada 2013r. z PUP w Zamościu, najliczniejszą grupę stanowiły osoby, które podjęły zatrudnienie. Z tej przyczyny wyłączono z ewidencji Urzędu 4 803 osoby, o 472 osoby (10,9%) więcej niż w analogicznym okresie 2012r.

Wzrasta liczba ofert pracy pozostających w dyspozycji Urzędu. W okresie styczeń-listopad 2013r. całkowita liczba ofert pracy wynosiła 4 282. W porównaniu do analogicznego okresu 2012r., liczba ofert pracy zwiększyła się o 233 czyli 5,75%, (głównie ofert pracodawców z sektora prywatnego gospodarki). W analizowanym okresie na terenie działalności PUP liczba subsydiowanych ofert pracy z sektora prywatnego i publicznego gospodarki zwiększyła się o 19,93%, natomiast w województwie lubelskim w tym samym okresie wzrosła o 6,45%.

Zwiększyła się liczba osób korzystających z różnych form wsparcia oferowanych przez Urząd. W 2013r., w stosunku do 2012r., zwiększyła się liczba osób skierowanych w ramach realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy form wsparcia, głównie uczestników staży z 875 osób w 2012r. do 1 128 osób w 2013r. (o 28,9%) oraz osób które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z 233 osób w 2012r. do 291 osób w 2013r. (o 24,9%). W 2013r. w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy skierowano 266 osób.

4. Rozwój Miasta

Miasto konsekwentnie dba o rozwój przestrzenny, mamy aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uzbrojone tereny inwestycyjne, promujemy podstrefę ekonomiczną - wychodzimy naprzeciw potrzebom potencjalnych inwestorów. Miasto Zamość utworzyło w 2009 roku Podstrefę Zamość - SSE "EURO-PARK" MIELEC w dwóch lokalizacjach, na terenie dawnej Fabryki Domów przy ulicy Starowiejskiej/Kilińskiego oraz na terenach przy ulicy Szczebrzeskiej. Grunty na terenie dawnej fabryki domów zostały w całości sprzedane inwestorom, którzy teraz budują lub już zakończyli budowę zakładów pracy. Na ulicy Strefowej jeden podmiot prowadzi działalność - łącznie wydanych jest 5 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w Podstrefie Zamość. Firmy deklarowały wstępnie zatrudnienie na poziomie ok 100 osób, dodając do tego kooperantów można mówić o około 300 miejscach pracy. W 2012 roku powstała Strefa Aktywności Gospodarczej, w której inwestorzy mogą liczyć na zwolnienia z podatku lokalnego ustalonego przez Prezydenta i Radę Miasta - tj. podatku od nieruchomości. Po kilku miesiącach jej funkcjonowania zgłosił się pierwszy inwestor, który na dzień dzisiejszy jest właścicielem gruntu i realizuje swój projekt inwestycyjny dając pracę mieszkańcom miasta i regionu. Te miejsca pracy są efektem racjonalnej i przemyślanej polityki władz miasta względem inwestorów, z których ani jeden nie był skierowany przez Pana.

Dziwi mnie również sformułowanie ciągle powtarzane przez Pana jakoby miasto nie chciało kolei. Po raz kolejny odpowiadam, że miasto jest otwarte na wszelkie inwestycje PKP. Nadmienię, że byliśmy inicjatorem budowy korytarza VIA INTERMARE - Morze Bałtyckie - Morze Czarne. Rozmowy na ten temat rozpoczęły się już kilka lat temu - nie przypominam sobie żeby wtedy był Pan tak żywo zainteresowany tym tematem.

5. Strategia rozwoju miasta

Miasto rozpoczęło proces aktualizacji strategii rozwoju miasta, naszym zdaniem ma być dostosowana do zatwierdzonych i obowiązujących dokumentów strategicznych, w tym możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych z programów regionalnych jak i krajowych, a jak zapewne Panu wiadomo te są jeszcze w fazie opracowywania. Chciałbym jeszcze nadmienić, że Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020 została uchwalona Uchwałą Nr XXXVI/530/05 Sejmiku Województwa Lubelskiego w dnia 4 lipca 2005 r. Następnie były tylko zmiany dostosowujące strategie do możliwości pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych. Dodam, że umowa w sprawie regionalnego Programu Operacyjnego została podpisana 7 października 2007 roku przez ówczesny Zarząd (którym wówczas kierowali członkowie Pana ugrupowania politycznego) J. Zdrojkowskiego i Przewodniczącego A. Pruszkowskiego. Dziwi mnie niezmiernie fakt, że wówczas nie zgłaszał Pan żadnych uwag co do dokumentu będąc Posłem na Sejm RP i jednocześnie posłem ówczesnej koalicji. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z konieczności aktualizacji Strategii Miasta Rozwoju Miasta Zamość ze względu na to że większość jej założeń została zrealizowana.

Naszym zamierzeniem jest wielokierunkowy rozwój Zamościa. Działanie w zakresie projektów z dziedziny turystyki jest jedynie efektem, konsekwencją przewagi jaką posiada Zamość na tle pozostałych miast regionu, jako miasto wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz możliwości pozyskiwania funduszy na projekty z dziedziny turystyki i kultury. Zaniechanie działań mających na celu wypromowanie miasta Zamość, jako miasta o wyjątkowym potencjale turystycznym, byłoby nie tylko grzechem ale i głupotą.

Obecnie nasze prace skierowane są na aktualizacje strategii w celu umożliwienia rozwoju miasta. Przypomnę, że w świetle obowiązujących przepisów miasto ma tworzyć warunki dla rozwoju przedsiębiorczości, a nie budować fabryki jak Pan wszędzie powtarza.

Panie Poślę, w związku z tym, że posługując się nieprawdziwymi danymi próbuje Pan wprowadzać w błąd opinię publiczną, informuję, iż o Pana zachowaniu zawiadomię Komisję Etyki Poselskiej.


autor / źródło: Prezydent Miasta Zamościa Marcin Zamoyski
dodano: 2014-01-16 przeczytano: 2902 razy.


- - - - R E K L A M A - - - -
- - - - POLECAMY - - - -

Zamość i Roztocze - wiadomości z regionu - Twoje źródło informacji

Wykorzystanie materiałów (tekstów, zdjęć) zamieszczonych na stronach www.zamosconline.pl wymaga zgody redakcji portalu!

Domeny na sprzedaż: krasnobrod.net, wdzydze.net, borsk.net, kredki.com, ciuchland.pl, bobasy.net, naRoztocze.pl, dzieraznia.pl
Projektowanie stron internetowych, kontakt: www.vdm.pl, tel. 604 54 80 50, biuro@vdm.pl
Startuj z nami   Dodaj do ulubionych
Copyright © 2006 by Zamość onLine All rights reserved.        Polityka prywatności i RODO Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, hosting, programowanie, bazy danych, edukacja, internet